Bony księgowanie i ewidencja

Bony turystyczne w ewidencji księgowej

Finansowanie zakupu bonów turystycznych

Zakup bonów można sfinansować dwoma metodami: przez Zakładowy Fundusz Socjalny lub ze środków obrotowych pracodawcy.

W przypadku zakupu bonów:
• ze środków obrotowych pracodawcy - ich wartość obciąża koszty działalności operacyjnej
• ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - wartość bonów obciąża konto funduszu

Zakup bonów turystycznych
Bony nie są towarem w rozumieniu ustawy o VAT i ich wydanie (otrzymanie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Bon jest rodzajem dokumentu upoważniającego do zakupu towaru i nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o VAT.

WAŻNE: Dokumentem potwierdzającym zakup bonów jest nota księgowa, na której nie wyszczególnia się kwoty podatku, co automatycznie wyklucza możliwość odliczenia VAT przy zakupie. Tym samym, przekazanie bonów pracownikom pozostaje poza zakresem Ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie dopiero w związku z realizacją bonu. Dokumentowanie fakturą wydania bonu, a więc czynności niepodlegającej opodatkowaniu, jest zatem bezprzedmiotowe. Z treści art. 106 ustawy o VAT wynika bowiem, że fakturą dokumentuje się tylko czynności podlegające opodatkowaniu VAT (art. 106 ust. 1). W tej sytuacji przekazanie bonu należy udokumentować notą obciążeniową (księgową).

Podatek dochodowy
Przekazanie bonu towarowego na rzecz pracowników powoduje konieczność opodatkowania jego wartości podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Niestety, ustawodawca wyłączył z tych świadczeń bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że każdy przekazany pracownikowi bon, bez względu na jego wysokość i formę, należy opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, według zasad ogólnych.

Jeżeli bony są przekazywane osobom prowadzącym działalność gospodarczą (np. kontrahentom, lub współpracownikom mającym zarejestrowaną działalność gospodarczą) poza konkursami osoby te uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń opodatkowany w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

Nagrody otrzymane poza konkursami przez osoby nie będące pracownikami fundatora i nie prowadzące działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych jako przychody z innych źródeł

Zaliczenie do kosztów
Od 1 stycznia 2007 r. zmianie uległa definicja kosztów uzyskania przychodów, została ona poszerzona o koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodu będą więc wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Świadczenia dla pracowników bez wątpienia związane są z działalnością gospodarczą, stąd też wydatek na zakup bonów będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodów, jeżeli nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Składki ZUS
Kwestia oskładkowania bonów została uregulowana przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Rozporządzenie wskazuje, że jeżeli bony zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca nie musi od ich wartości odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, bez względu na wartość tych bonów.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat bonów turystycznych, ich zakupu oraz kwestii księgowych lub podatkowych skontaktuj się z nami bony(małpa)megatravel.pl