Regulamin bonów

§ 1 Postanowienia ogólne
1. MEGA BON (zwany dalej Bonem) jest znakiem legitymacyjnymi uprawniającymi Posiadacza Bonów do ich wymiany na wybrane usługi turystyczne dostępne w biurze podróży Mega Travel sp. zo.o., w serwisach www.megatravel.com.pl i www.mega.travel.
2. Emitentem MEGA BONÓW - zwanym dalej Sprzedawcą - jest Mega Travel. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Staromiejskiej 7.
3. Posiadacz MEGA BONU, (czyli osoba, która przedstawi Bony w biurze Mega Travel sp. z o.o. w celu ich realizacji) może dokonać zakupu wyjazdów turystycznych, w ramach wolnych miejsc, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju oferty. Niektóre terminy wyjazdów mogą podlegać wyłączeniu z realizacji lub podlegać dodatkowej opłacie.
4. Posiadacze Bonów mogą przeglądać i rezerwować dostępne oferty na www.megatravel.com.pl i www.mega.travel oraz przedstawione przez doradcę
5. Emitent Bonów każdorazowo może dokonać wyłączenia poszczególnych ofert poprzez zmianę niniejszego Regulaminu. Szczegółowych informacji na temat dostępności ofert udzielają doradcy. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem www.mega.travel, www.wyjazdydlafirm.pl, www.bonywakacyjne.pl
6. Bony wystawiane są na okaziciela lub mogą być imienne. Jeśli bony są imienne to bez zgody organizatora nie mogą być wykorzystane przez osoby inne, niż widniejące na bonie.
7. Bony ważne są 1 rok. Istnieje możliwość przedłużenia ważności bonu za odpowiednią dopłatą. Chęć przedłużenia ważności bonów musi być zgłoszona Sprzedawcy do 90 dni przed datą utraty ważności. Przedłużyć ważność bonów można tylko jeden raz.

§ 2 Okres ważności i realizacji

1. Data ważności Bonu umieszczona jest na jego awersie.
2. Data ważności Bonu oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności Bonem. Termin realizacji usługi turystycznej nie może być późniejszy niż data ważności Bonu.
3. Bon jest ważny od daty wystawienia.
4. Po upływie daty ważności Bon nie może być realizowany.
5. Bony można łączyć chyba, że ustalono inaczej.
6. Bon nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość transakcji.
7. Jeśli wartość oferty jest niższa od wartości Bonu, kwotę różnicy Posiadacz Bonu może wykorzystać przy płatności za kolejną usługę turystyczną kupowaną w Mega Travel sp. z o.o.. Kwota ta może być wykorzystana przez Posiadacza w terminie, w jakim ważny był posiadany przez niego Bon. Zasada może nie mieć zastosowania w przypadku użycia bonów przez firmy zewnętrzne, np. jako nagrody w konkursach dla pracowników, kontrahentów lub klientów.
8. Jeśli wartość oferty jest wyższa od wartości Bonu, Posiadacz Bonu dopłaca różnicę kartą kredytową, przelewem, bądź gotówką.

§ 3 Sposób realizacji bonów
1. Posiadacz Bonu dokonuje wyboru usługi z oferty turystycznej dostępnej na portalu www.megatravel.com.pl i www.mega.travel, dokonując wstępnej rezerwacji za pomocą wyszukiwarki umieszczonej na stronie oraz wypełniając formularz rezerwacji, w którym w polu uwagi zamieszcza informację, iż część lub całość imprezy zostanie opłacona bonami. Posiadacz Bonu może się także zwrócić drogą mailową do doradcy z prośbą o przygotowanie oferty.
2. Po wyborze konkretnej oferty Posiadacz Bonu dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji wycieczek obowiązującymi w Mega Travel sp. z o.o. (podpisanie umowy z organizatorem oraz podpisanie warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej). Szczegółowe instrukcje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.megatravel.com.pl i www.mega.travel lub u doradców w Call Center.
3. Rezerwacja wstępna musi być potwierdzona przez pracownika biura.
3. Posiadacz Bonów może dokonać rezerwacji usługi turystycznej, do rozpoczęcia, której pozostało nie mniej niż 14 dni. Czas ten może być krótszy, o ile Posiadacz będzie w stanie przesłać podpisane dokumenty rezerwacji, a następnie oryginały Bonów w nieprzekraczalnym terminie, każdorazowo wyznaczanym przez pracownika Mega Travel.
4. W przypadku, gdy do rezerwacji dokonuje się Dolaty gotówka to rezerwację uznaje się za dokonaną po podpisaniu wszystkich dokumentów oraz dokonaniu wpłaty na rzecz Mega Travel.
4. W dniu dokonania rezerwacji Posiadacz Bonu zobowiązany jest przesłać faxem na numer 032/7297501, mailem na adres bok@megatravel.pl kopię posiadanego Bonu a oryginał bonu pocztą, który każdorazowo podlega weryfikacji przez pracownika Mega Travel sp. z o.o.
5. Po otrzymaniu oryginału Bonów i dokonaniu ich pozytywnej weryfikacji przez pracowników Mega Travel, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, usługę uznaje się za opłaconą. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji, w przypadku wycieczek z dojazdem własnym voucher podróżny bądź dokument uprawniający do odbioru kluczy w miejscu docelowym.
8. W przypadku braku oryginałów bonów rezerwacja nie może być uznana za opłaconą.
6. Posiadacz bonu ma prawo do wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
7. Pod dokonaniu rezerwacji zmiana terminu wyjazdu, danych uczestników, etc. Odbywa się zgodnie z warunkami uczestnictwa w imprezie.

§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje z tytułu uczestnictwa w ofertach zakupionych za pośrednictwem Mega Travel sp. z o.o. Posiadacze Bonów winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Wycieczkach Organizatora wycieczki, którą wykupili.
2. W przypadku, gdy zamówiony wyjazd nie odbędzie się Organizator dokonuje zwrotu wartości wyjazdu na rzecz Mega Travel. W takiej sytuacji Posiadacz Bonu ma prawo do rezerwacji innej wycieczki.
3. Posiadaczowi bonów nie przysługuje zwrot wartości imprezy w gotówce.

§ 5 Warunki zamawiania i warunki płatności
1. Kupujący składa zamówienie na Bony wysyłając email na adres bony(małpa)megatravel.pll
2. Wypełniając formularz Kupujący zaznacza, które Bony zamawia, o jakim nominale.
3. Po złożeniu zamówienia Kupujący podpisuje umowę oraz otrzymuje notę księgową ze wszystkimi danymi niezbędnymi do dokonania płatności. Płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe Mega Travel sp. z o.o. wskazane na nocie księgowej.
4. Zamówione Bony zostaną Kupującemu dostarczone na adres wskazany w zamówieniu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą równowartość wartości nominalnej zamówionych Bonów. Potwierdzeniem dostawy będzie pokwitowanie odbioru, które Kupujący podpisze i prześle Sprzedającemu faksem na nr 032 7297501 lub podpisze w obecności kuriera.
5. Dostawa Bonów odbędzie się pocztą kurierską na koszt Sprzedawcy (z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej). W przypadku błędnie wskazanego przez Kupującego adresu w zamówieniu bądź jego zmiany bez powiadomienia Sprzedawcy o zmianie, dodatkowe koszty związane z przesyłką ponosi Kupujący. Kupujący ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie Bonów z przyczyn, o których mowa powyżej.
6. Przy zamówieniu Bonów o łącznej wartości poniżej 3000 PLN koszty dostawy ponosi
Kupujący. Wynoszą one 25 PLN + należny podatek VAT. W przypadku gdy łączna wartość
zamówienia przekracza 3000 PLN, natomiast wysyłka Bonów będzie realizowana w więcej niż jedno miejsce, Kupujący zapłaci 25 PLN + należny podatek VAT za każdą przesyłkę Bonów o wartości mniejszej niż 3000 PLN.
7. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w nocie księgowej i fakturze.

§ 6 Informacje dodatkowe
1. Wyciąg z Regulaminu Sprzedaży i Realizacji MEGA BONÓW publikowany na rewersie każdego Bonu zawiera jedynie wybrane zapisy wspomnianego regulaminu i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec Sprzedawcy.
2. W przypadku zaginięcia bonów Mega Travel nie ma obowiązku ich ponownego wydania.
3. Powyższy regulamin może się różnic w szczegółach i zasadach realizacji w przypadku zakupu bonów przez firmy zewnętrzne i użycia bonów, np. jako nagrody w konkursach dla klientów tych firm. W takiej sytuacji szczegóły tych regulaminów wspólnie określają Mega Travel i nabywca bonów.

§ 7 Klauzula o danych osobowych

1. Posiadacz Bonu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie informatycznej biura podróży Mega Travel oraz ich przetwarzanie w celu realizacji usługi turystycznej. Posiadacz Bonu wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych firmom, które współpracują z Mega Travel przy realizacji zamówienia.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Posiadacz Bonów realizując je w biurze podróży Mega Travel oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Realizacji MEGA BONÓW.

WAŻNA INFORMACJA:
Powyższy regulamin jest ogólny i dla niektórych konkursów może się różnić w szczegółach.